D.U.K.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokioms didelėms įmonėms yra privaloma atlikti energijos vartojimo auditą?

Audito atlikimas yra privalomas tik Lietuvos Respublikoje registruotoms ir jos teritorijoje ūkinę veiklą vykdančioms įmonėms. Kitas reikalavimas – auditas yra privalomas tik toms įmonėms, kurios pagal Tvarkos aprašo priedą atitinka vieną iš dviejų kriterijų: 1) įmonės metinis vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis nei 250; 2) įmonės metinės pajamos viršija 40 mln. eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 27 mln. eurų.

Kokiomis metodikomis vadovaujantis turi būti atliekamas energijos vartojimo auditas?

Energijos vartojimo auditas yra atliekamas vadovaujantis pagrindiniais audito atlikimo principais, nurodytais Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikoje (toliau – Pastatų metodika) ir Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikoje (toliau – Technologinių procesų ir įrenginių metodika). Auditorius, atsižvelgdamas į Didelės įmonės veiklos specifiką, nustato, kokia iš išvardintų metodikų (arba abejomis) vadovautis atliekant auditą.

Kaip dažnai turi būti atliekamas energijos vartojimo auditas?

Kas vykdo energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūrą? Audito ataskaitos kopiją VĮ Energetikos agentūrai (toliau – Agentūra) pirmą kartą reikia pateikti ne vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d. Vėliau – ne rečiau kaip kas 4 metai po anksčiau atlikto energijos vartojimo audito ne vėliau kaip iki gruodžio 5 d. elektroniniu paštu eainfo@ena.lt duomenų laikmenoje (skaitomu PDF formatu).

Kokiais teisės aktais užtikrinamas didelės įmonės duomenų konfidencialumas?

Pagal Audito atlikimo ir specialistų rengimo tvarkos aprašą, auditorius privalo užtikrinti konfidencialumą, laikant paslaptyje Didelės įmonės patikėtą informaciją ir neteikiant jos kitiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytais atvejais. Už šios nuostatos nesilaikymą, auditoriui yra atimamas atestatas ir jis negali atlikti auditų.