APIE MUS

Misija

Padėti įmonėms pasiekti CO2 mažinimo tikslus.

Vizija

Tapti lyderiu vystant ir diegiant energetinį efektyvumą didinančius sprendimus pramonėje.

Mūsų vertybės

Esame tam, kad dalintumėmės savo sukaupta patirtimi ir profesionalia pagalba.

Visur, kur juda svarbiausi gyvenimo dalykai yra naudojama energija. Nuo maisto iki vandens, nuo  drabužių iki tualetinio popieriaus gaminimo ir pristatymo. Visa tai naudoja energiją, o visa tai sukelia CO2 išmetimą.

Gamyboje kur yra naudojama energija- ją galima taupyti. Tiesą sakant, efektyvesnis energijos vartojimas yra efektyviausias būdas sumažinti išmetamą CO2 kiekį. Tai paprastas ir realus tikslas, kurį galime pasiekti stebint, analizuojant ir  lyginant esamus energijos poreikius. Labai svarbu suvokti  ir sekti santykinius energijos poreikius produkto vienetui.

Pats pramonės  auditas yra svarbi įmonės dalis siekiant sumažinti energijos sąnaudas. Pramonės energetinis auditas yra labai  veiksmingas komercine prasme ir svarbi energijos valdymo programos dalis kuri gali sutaupyti išlaidas arba su ta pačia energija galima pagaminti daugiau produkto vienetų.

MŪSŲ PASLAUGOS

MŪSŲ ATESTATAI

atestatas 2

Žalioji pramonės kryptis

Europos Komisija paskelbė daugiau nei 10-ties Žaliojo kurso srities pasiūlymų paketą. Siūloma reforma paveiks Lietuvos ir ES verslą: energijos tiekėjus, pramonę, technologijų ir produktų kūrėjus, plataus vartojimo prekių ir paslaugų gamintojus. Lietuvos pramonininkų nuomone, jautriausi ir labiausiai gamintojus paveiksiantys šių pasiūlymų elementai yra Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) reforma ir ES pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo (PADKM) sukūrimas.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokioms didelėms įmonėms yra privaloma atlikti energijos vartojimo auditą?

Audito atlikimas yra privalomas tik Lietuvos Respublikoje registruotoms ir jos teritorijoje ūkinę veiklą vykdančioms įmonėms. Kitas reikalavimas – auditas yra privalomas tik toms įmonėms, kurios pagal Tvarkos aprašo priedą atitinka vieną iš dviejų kriterijų: 1) įmonės metinis vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis nei 250; 2) įmonės metinės pajamos viršija 40 mln. eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 27 mln. eurų.

Kokiomis metodikomis vadovaujantis turi būti atliekamas energijos vartojimo auditas?

Energijos vartojimo auditas yra atliekamas vadovaujantis pagrindiniais audito atlikimo principais, nurodytais Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikoje (toliau – Pastatų metodika) ir Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikoje (toliau – Technologinių procesų ir įrenginių metodika). Auditorius, atsižvelgdamas į Didelės įmonės veiklos specifiką, nustato, kokia iš išvardintų metodikų (arba abejomis) vadovautis atliekant auditą.

Kaip dažnai turi būti atliekamas energijos vartojimo auditas?

Kas vykdo energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūrą? Audito ataskaitos kopiją VĮ Energetikos agentūrai (toliau – Agentūra) pirmą kartą reikia pateikti ne vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d. Vėliau – ne rečiau kaip kas 4 metai po anksčiau atlikto energijos vartojimo audito ne vėliau kaip iki gruodžio 5 d. elektroniniu paštu eainfo@ena.lt duomenų laikmenoje (skaitomu PDF formatu).

Kokiais teisės aktais užtikrinamas didelės įmonės duomenų konfidencialumas?

Pagal Audito atlikimo ir specialistų rengimo tvarkos aprašą, auditorius privalo užtikrinti konfidencialumą, laikant paslaptyje Didelės įmonės patikėtą informaciją ir neteikiant jos kitiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytais atvejais. Už šios nuostatos nesilaikymą, auditoriui yra atimamas atestatas ir jis negali atlikti auditų.