APIE MUS

Misija

icon

Padėti įmonėms pasiekti CO2 mažinimo tikslus.

Vizija

Tapti lyderiu vystant ir diegiant energetinį efektyvumą didinančius sprendimus pramonėje.

Mūsų vertybės

icon

Esame tam, kad dalintumėmės savo sukaupta patirtimi ir profesionalia pagalba.

Gamyboje kur yra naudojama energija- ją galima taupyti. Tiesą sakant, efektyvesnis energijos vartojimas yra efektyviausias būdas sumažinti išmetamą CO2 kiekį. Tai paprastas ir realus tikslas, kurį galime pasiekti stebint, analizuojant ir  lyginant esamus energijos poreikius. Labai svarbu suvokti  ir sekti santykinius energijos poreikius produkto vienetui.

Pats pramonės  auditas yra svarbi įmonės dalis siekiant sumažinti energijos sąnaudas. Pramonės energetinis auditas yra labai  veiksmingas komercine prasme ir svarbi energijos valdymo programos dalis kuri gali sutaupyti išlaidas arba su ta pačia energija galima pagaminti daugiau produkto vienetų.

Energijos vartojimo efektyvumas pramonėje yra labai svarbus, nes tai padeda sumažinti išlaidas ir išmetamų teršalų kiekį. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra greičiausias ir veiksmingiausias būdas sumažinti energijos sąnaudas bei sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Pramonė yra didžiausia pasaulyje elektros, gamtinių dujų ir akmens anglies vartotoja, ir pagal tarptautinės energetikos agentūros  duomenis, ji suvartoja 42 procentus visos elektros energijos. Norint didinti įmonių konkurencingumą, būtina diegti efektyvesnes ir modernesnes technologijas bei vartojimo vadybos priemones.

Suefektyvinus energijos vartojimą pasiekiamos mažesnės sąnaudos, dėl to mažėja ir tiek tiesioginės, tiek netiesioginės emisijos pėdsakas. Efektyviai valdomas energijos naudojimas ne tik padeda mažinti dabartines sąnaudas, bet taip pat sumažina priklausomybę nuo energetikos rinkų kaitos ir nuolatinių energijos kainų kilimų. Įmonės elektros ir gamtinių dujų energijos vartojimo duomenų stebėsena ir analizė, pasitelkiant energijos monitoringo sistemas, suteikia galimybę įmonei ne tik sumažinti energijos švaistymą ir išlaidas, bet ir laiku nustatyti gedimus. Laiku atpažinti gedimai, kaip suvartojimo šuoliai ar padidėjęs energijos suvartojimas, leis ne tik sutaupyti, bet ir nesugadinti gaminamos produkcijos.

Įmonės, kurios investuoja į energijos efektyvumo priemones, gali pasiekti didesnį gamybos ar paslaugų efektyvumą. Tai gali padėti jiems sumažinti savo produkto kainą, padidinti konkurencingumą rinkoje.

Energijos vartojimo efektyvumą pramonėje galima padidinti įvairiais būdais, priklausomai nuo to, kurioje srityje norima taupyti energiją. Štai keletas bendrų patarimų, kaip sumažinti energijos suvartojimą ir sąnaudas:

 

  • Atlikite auditą. Specialistai įvertins jūsų įmonės ir įrenginių energijos vartojimo efektyvumą, pateiks pasiūlymų ir supažindins su naujovėmis bei inovacijomis, kurios leistų sumažinti perkamos energijos kiekį.
  • Nuolat #stebėkite ir #planuokite energijos sąnaudas. Galbūt galite elektros vartojimą perkelti į pigesnio tarifo valandas? O gal verta apmokyti darbuotojus, kaip taupyti energiją, naudojant kasdienius mechanizmus?
  • Naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, saulės, vėjo, biomasės ar geoterminę energiją, kurie sumažintų priklausomybę nuo iškastinio kuro ir mažintų išmetamų teršalų kiekį.
  • Skatinti darbuotojų sąmoningumą ir mokymą apie energijos taupymo galimybes ir naudą, pavyzdžiui, išjungti nereikalingus elektros prietaisus, naudoti natūralų apšvietimą ir kt.
  • Diegti efektyvesnes ir modernesnes technologijas bei energijos vartojimo vadybos priemones, kurios padėtų optimizuoti gamybos procesus ir išnaudoti galimas sinergijas.
  • Įgyvendinkite energijos #vadybos sistemas. Energijos vartojimą vadybą galima susieti su ISO 50001 ir ISO 14001 standartu ir taip ne tik efektyviau reguliuoti energijos išteklius, bet ir deklaruoti savo įmonės tvarumą.

MŪSŲ PASLAUGOS

MŪSŲ ATESTATAI

atestatas 2
atestatas
atestatas

Žalioji pramonės kryptis

Europos Komisija paskelbė daugiau nei 10-ties Žaliojo kurso srities pasiūlymų paketą. Siūloma reforma paveiks Lietuvos ir ES verslą: energijos tiekėjus, pramonę, technologijų ir produktų kūrėjus, plataus vartojimo prekių ir paslaugų gamintojus. Lietuvos pramonininkų nuomone, jautriausi ir labiausiai gamintojus paveiksiantys šių pasiūlymų elementai yra Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) reforma ir ES pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo (PADKM) sukūrimas.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokioms didelėms įmonėms yra privaloma atlikti energijos vartojimo auditą?

Audito atlikimas yra privalomas tik Lietuvos Respublikoje registruotoms ir jos teritorijoje ūkinę veiklą vykdančioms įmonėms. Kitas reikalavimas – auditas yra privalomas tik toms įmonėms, kurios pagal Tvarkos aprašo priedą atitinka vieną iš dviejų kriterijų: 1) įmonės metinis vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis nei 250; 2) įmonės metinės pajamos viršija 40 mln. eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 27 mln. eurų.

Kokiomis metodikomis vadovaujantis turi būti atliekamas energijos vartojimo auditas?

Energijos vartojimo auditas yra atliekamas vadovaujantis pagrindiniais audito atlikimo principais, nurodytais Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikoje (toliau – Pastatų metodika) ir Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikoje (toliau – Technologinių procesų ir įrenginių metodika). Auditorius, atsižvelgdamas į Didelės įmonės veiklos specifiką, nustato, kokia iš išvardintų metodikų (arba abejomis) vadovautis atliekant auditą.

Kaip dažnai turi būti atliekamas energijos vartojimo auditas?

Kas vykdo energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūrą? Audito ataskaitos kopiją VĮ Energetikos agentūrai (toliau – Agentūra) pirmą kartą reikia pateikti ne vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d. Vėliau – ne rečiau kaip kas 4 metai po anksčiau atlikto energijos vartojimo audito ne vėliau kaip iki gruodžio 5 d. elektroniniu paštu eainfo@ena.lt duomenų laikmenoje (skaitomu PDF formatu).

Kokiais teisės aktais užtikrinamas didelės įmonės duomenų konfidencialumas?

Pagal Audito atlikimo ir specialistų rengimo tvarkos aprašą, auditorius privalo užtikrinti konfidencialumą, laikant paslaptyje Didelės įmonės patikėtą informaciją ir neteikiant jos kitiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytais atvejais. Už šios nuostatos nesilaikymą, auditoriui yra atimamas atestatas ir jis negali atlikti auditų.